STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Cặp Sáo Mèo Tone C 650,000 đ 650,000 đ

Tổng tiền: 650,000 đ

Thông tin cá nhân