STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Combo Đô - La trầm 420,000 đ 420,000 đ

Tổng tiền: 420,000 đ

Thông tin cá nhân