STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Bầu Thật Tone G 550,000 đ 550,000 đ

Tổng tiền: 550,000 đ

Thông tin cá nhân