STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Sol Trầm HK1 220,000 đ 220,000 đ

Tổng tiền: 220,000 đ

Thông tin cá nhân