STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Vân Gỗ 249,000 đ 249,000 đ

Tổng tiền: 249,000 đ

Thông tin cá nhân