STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Vân Gỗ 219,000 đ 219,000 đ

Tổng tiền: 219,000 đ

Thông tin cá nhân