STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo HK1 10 Lỗ 250,000 đ 250,000 đ

Tổng tiền: 250,000 đ

Thông tin cá nhân