STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Mèo Nam Tone C 350,000 đ 350,000 đ

Tổng tiền: 350,000 đ

Thông tin cá nhân