STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Sáo Mèo Nữ Tone C 300,000 đ 300,000 đ

Tổng tiền: 300,000 đ

Thông tin cá nhân