STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Động Tiêu Bát Khổng 350,000 đ 350,000 đ

Tổng tiền: 350,000 đ

Thông tin cá nhân