STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Túi đựng Sáo Trúc 15,000 đ 15,000 đ

Tổng tiền: 15,000 đ

Thông tin cá nhân