STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Dây treo Sáo Trúc 8,000 đ 8,000 đ

Tổng tiền: 8,000 đ

Thông tin cá nhân