STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Ống đựng Sáo trúc 120,000 đ 120,000 đ

Tổng tiền: 120,000 đ

Thông tin cá nhân