STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Chỉ cuốn Sáo trúc 50,000 đ 50,000 đ

Tổng tiền: 50,000 đ

Thông tin cá nhân