STT Tên sản phẩm Số lượng Giá Thành tiền Chức năng
1 Nút chặn Sáo trúc - Loại Tốt 5,000 đ 5,000 đ

Tổng tiền: 5,000 đ

Thông tin cá nhân